Vasssenden Barnehage er med å utdanne eit av "Barnas Verneombud"

BARNAS VERNEOMBUD Dene hausten er to av våre tilsette, dageleg leiar ,Grete Hansen og pedagogisk Leiar, Wenche Myhren deltagarar på Stine Sofie Stiftelsen sin Barnehagepakke "barnas verneombod" som er igangsatt saman med PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Dei har som mål at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud – en ansatt som har ekstra kompetanse på å se sårbare barn i barnehagen.

Stine Sofie Barnehagepakke skal sette fagpersoner, og særlig barnehageansatte, bedre i stand til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig.

not saved  SAMAN STÅR VI STERKARE OM DRAGEN KJEM 

Barnas verneombud

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) har som mål at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud – en ansatt som har ekstra kompetanse på å se sårbare barn i barnehagen. Vi jobber for at denne kompetansen skal være gratis til både private og kommunale barnehager.

Barnas verneombud er et nasjonalt tverrfaglig kunnskapsløft i barnehagene. En satsing som skal heve kompetansen til landets barnehageansatte for å kunne forebygge, varsle og bidra til å hjelpe de minste og mest sårbare i samfunnet innenfor følgende tre områder:

 

Vold og overgrep
Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser
Barn med behov for spesiell tilrettelegging
Den i barnehagen som får tildelt rollen som Barnas verneombud skal få ekstra kompetanse om sårbare barn. Barnas verneombud skal være en ressursperson i barnehagen for barna, kolleger, daglig leder og foreldrene. Satsingen barnas verneombud er ingen ny funksjon eller ny ansatt, men rollen tildeles en pedagog som skal jobbe systematisk med området livsmestring og helse i rammeplanen.

De tre kompetanseområdene i Barnas verneombud

Vold og overgrep – i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse
Innhold: Stine Sofie Barnehagepakke

Ti prosent av alle barn har blitt utsatt for vold eller overgrep i en eller annen form.

En rekke studier, deriblant flere norske, viser at det å utsettes for vold eller seksuelle overgrep i barndommen, øker sårbarheten for en rekke fysiske og psykiske og somatiske helseproblemer i voksen alder, samt ulike former for risikoatferd og tilpasningsproblemer i barne- og ungdomstid. Det understreker viktigheten av å identifisere barn som opplever vold og seksuelle overgrep tidlig.

Pedagoger i Stine Sofies Stiftelse har utviklet opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke, som er spesielt tilpasset satstingen Barnas verneombud.

I januar i 2020 startet piloteringen av Stine Sofie Barnehagepakke i 120 barnehager. Høsten 2020 ble piloten utvidet med ytterlige 200 barnehager i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Programmet har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne og resultatene er oppsiktsvekkende. I Bodø deltok alle barnehagene i Stine Sofie Barnehagepakke. Barnevernet har i etterkant registrert en tredobling i antall bekymringsmeldinger fra barnehagene. (Lenke til Bodø-modellen).

Det gjennomføres tre samlinger i løpet av ett år, der styrer og den som velges ut til å være barnas verneombud deltar. Piloteringen er finansiert av Gjensidigestiftelsen gjennom Stine Sofies Stiftelse.

Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser – i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Innhold: Kompetansehevingsprogrammet Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser

Mobbing i norske barnehager er et aktuelt tema som det er økende interesse for i praksisfeltet, utdanningene og forskningen. Ikke minst i forbindelse med endringene i barnehageloven som trådte i kraft 1. januar 2021. Den nye loven stiller krav til at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er inkludert.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har i samarbeid med Læringsmiljøsenteret utarbeidet innsiktsrapporten om mobbing i norske barenhager. Hovedfunnene i denne kartleggingen viser at barnehagene har god oversikt over hvordan de skal jobbe forebyggende mot mobbing, men at de ikke er like trygge på hvordan de skal håndtere mobbing i barnehagen.

Med bakgrunn i denne innsikten har PBL inngått et samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager om kompetansehevingsprogrammet Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser i Barns verneombud. Programmet skal piloteres til utvalgte barnehager høsten 2021, og vi tar sikte på å kunne kjøre ut Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser til barnehagene som del to av Barnas verneombud fra høsten 2022.

 

Barn med behov for spesiell tilrettelegging

PBL har i mange år jobbet for å bedre rettighetene til barn med behov for spesiell tilrettelegging. Etter at nytt regelverk trådte i kraft høsten 2016, er PBLs erfaring at mange barns rettigheter ikke ivaretas på en god nok måte.

Med stortingsmelding 6 «tett på» og lovnadene fra regjeringen om et stort og varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske området ser vi nå at satsingen vår kommer på rett tidspunkt.

PBL har inngåtte et samarbeid med Høgskolen i Innlandet om et kompetansehevingsprogram om barn med behov for spesiell tilrettelegging. Utviklingen av dette programmet er i startgropen og skal etter planen piloteres ut til barnehagene høsten 2022 og med fullutrulling til alle barnehagene fra høsten 2023.

Finansiering av Barnas verneombud

For PBL er det et viktig mål at satsingen Barnas verneombud skal være gratis for alle barnehager å delta på. Dette fordi vi mener alle barn har rett til å bli sett og hjulpet, uansett hvilken barnehage de går i. Derfor har vi jobbet aktivt for å få dette kompetanseprogrammet finansiert av det offentlige.

For 30 millioner kroner (10 millioner i året i tre år) kan vi tilby kompetanseheving om vold og overgrep mot barn til ansatte i alle landets barnehager gjennom Stine Sofie Barnehagepakke.

Med Stine Sofies Stiftelses sitt grundige forarbeid og med PBL sitt store nettverk ut mot barnehagene, i tillegg til erfaring med store nasjonale prosjekter tidligere, skiller dette seg fra andre prosjekter med samme tema. Dette blir en helhetlig satsing ut mot en hel sektor. Kunnskapen er systematisert og testet, behovet for økt kunnskap er til stede og ønske om kompetansen er stort.

Dette har vi fått finansiert så langt:

Barnas verneombud har gjennom statsbudsjettet fått bevilget totalt 10 millioner kroner til utrullingen av Stine Sofie Barnehagepakke. Dette dekker så langt om lag 1500 av totalt 5620 barnehager.

I tillegg har Stine Sofies Stiftelse fått finansiert piloteringen av Stine Sofie Barnehagepakke gjennom Gjensidigestiftelsen.